Ý tưởng của blog http://www.drnikonian.com/ Tui photoshop lại. Còn thêm cái vụ quốc hoa, bầu bán om sòm. Sao chẳng thấy hoa mà lại thấy sao?!!

Advertisements