Đây là bản nháp thứ 2 của Andy – book report viết cho tiểu thuyết Percy Jackson and the Battle of the Labyrinth, thể loại Fantasy, tác giả Rick Riordan.

Em viết bản  nháp này từ tuần trước, đến cuối tuần mải chơi nên phải xin cô nộp trễ một ngày. Em viết bằng bút chì, cả xấp giấy. Khi cô nhận bản nháp đầu tiên, cô lấy bút đỏ gạch gạch gạch vì dài quá. Em xin gõ vào máy tính luôn vì ngán cảnh lại tiếp tục bôi bôi xóa xóa. Đây là kết quả của bản nháp 2.

Còn bao nhiêu bản nháp trước khi có bản chính thức? Hãy chờ xem.

Bạn  nào muốn xem em mê thể loại fantasy đến thế nào thì có thể nhấp chuột nhẹ nhàng vào đây Percy Jackson_BR2 🙂

Advertisements