Những câu chuyện dành cho các bạn từ 8-11 tuổi. http://www.bytespowersmarts.com/index.html

Đây là biểu đồ mình họa 8 Power Smarts của một bạn trẻ.

Advertisements