This slideshow requires JavaScript.

Andy có một tập tin những hình chụp về Patterns & Shapes. Đây là những hình chụp ở rạp phim. Rạp trang trí kiểu Star War.