Trẻ đọc từ trái qua phải, từng từ một. Khi từ khó hơn, nói trẻ đọc “soud it out”. Nếu trẻ không đọc được, chuyển qua từ tiếp theo. Mỗi từ đọc đúng được 1 điểm. Người chấm không được sửa khi trẻ đọc sai. Không hối thúc. Nếu trẻ phát âm hơi không chính xác, lần đầu tiên, có thể yêu cần trẻ đọc lại. Đúng thì chấm đúng. Sai thì không yêu cần đọc lại lần 3.

Nếu bạn không đọc lại từ cho trẻ nghe, bạn có thể dùng bài kiểm tra này sau khi hoàn tất một chương trình đọc để đánh giá sự tiến bộ của trẻ. Enjoy!

 

Reading age = ( (Number of words correct) / 10 ) + 5