Hello everybody,

My name is Andy Pham and I’m the Valedictorian Representative for Mrs. Lamers’s class, Room 214.

If there is one thing that I can say about the two short, but memorable, years I have spent here: it’s that Stanley is amazing. We have such a rich curriculum that helps expand our knowledge into countless corners and paths of the mind.

For example, in maths this year, when we learnt about multiplication, we understood how factors would multiply together to create a product. I just can’t help but think of how that relates to not only the class community, but the whole school community.

All the wonderful people and great learning experiences that my class and I have encountered through the past years are just like so many factors, and together they join forces to help us grow into the largest possible product: Our Stanley community.

One example of that was when we held our Mother’s Day Sale. We learned how to cooperate with another class to make a difference, and we did! A 600-dollar difference, in fact! As you can see, when people join together as a community, countless things can be achieved.

So right now, I would like to thank Mrs. Lamers, Madame Lucas, Mrs. Marshall, Mrs. Romanis, and all of the wonderful people in this school for helping us sustain the great Stanley community that we cannot get anywhere else.

The interesting thing is: when you throw in more factors to that multiplication strand, the product gets even larger, and that is called learning. So my word of advice to you all is keep learning, and take advantage of anything that comes your way, so you can grow to learn and learn to grow.

And even if you hit a wall or are slowed down in any way, don’t worry. Calm down and use the power of knowledge that all of you have inside and work around it. It might be hard, but trust me, if there’s anything it is, it’s worth it.

Thank you all.

======

Phát biểu của Học sinh đứng đầu lớp

Xin chào mọi người,

Em tên là Andy Phạm, và em là Học sinh đứng đầu lớp đại diện cho lớp của cô Mrs. Lamers, Phòng 214.

Nếu có thể nói một điều về hai năm ngắn ngủi nhưng đáng nhớ em học ở đây: đó là trường Stanley rất tuyệt vời. Trường chúng ta có chương trình học phong phú giúp mở mang tri thức của chúng em vào vô số ngõ ngách của trí tuệ.

Ví dụ, trong môn toán năm nay, khi học phép nhân, chúng em hiểu các thừa số [factor, còn nghĩa thông thường là “nhân tố/yếu tố”] nhân với nhau thành tích số [product, còn nghĩa thông thường là “sản phẩm / thành quả”]. Em không thể không nghĩ tới mối liên hệ giữa điều đó với không chỉ cộng đồng lớp mà cả cộng đồng toàn trường.

Tất cả những người tuyệt diệu và các kinh nghiệm học tập tuyệt vời mà lớp em và em đã gặp và trải qua trong mấy năm qua cũng giống hệt như rất nhiều thừa số [nhân tố] cùng nhau hợp sức giúp chúng ta nhân lên thành tích số [sản phẩm / thành quả] lớn nhất có thể đạt được: Cộng đồng Stanley của chúng ta.

Ví dụ như khi chúng em tổ chức Đợt bán hàng nhân ngày Lễ Mẹ. Chúng em biết cách hợp tác với một lớp khác để tạo nên sự khác biệt, và chúng em đã làm được! Thu được 600 đô-la, quả là một khác biệt đáng kể! Như đã thấy, khi mọi người chung sức đồng lòng như một cộng đồng, chúng ta có thể đạt được vô số thành tựu.

Giờ đây, em xin cảm ơn cô Lamers, cô Lucas, cô Marshall, cô Romanis, và tất cả những người tuyệt diệu ở trường này vì đã giúp chúng em duy trì cộng đồng Stanley tuyệt vời mà chúng em không thể có ở bất cứ nơi đâu khác.

Điều lý thú là: khi ta đưa thêm nhiều thừa số vào phép nhân đó, tích số sẽ càng lớn hơn, và đó chính là học tập. Vì vậy, lời khuyên của mình dành cho tất cả các bạn là tiếp tục học tập, và tận dụng bất cứ điều gì đến với bạn, để bạn có thể lớn lên để học và học để lớn lên.

Và ngay cả khi bạn gặp bế tắc hoặc chậm lại vì bất cứ lý do gì, đừng lo. Cứ bình tĩnh và vận dụng sức mạnh của tri thức mà tất cả các bạn có bên trong con người mình và tìm lối đi để tiến tới. Có thể khó, nhưng hãy tin mình, nếu đạt được điều gì, điều đó sẽ rất bõ công lao ta cố gắng.

Xin cảm ơn mọi người.

IMG_8336

Advertisements