Đây là một số website học toán miễn phí. Mình đang cần in cho lớp 5 nên ghi lại đây link của lớp 5. Nhưng các site đều có từ lớp 1 đến 6. Chưa đánh giá được trang nào hiệu quả và đầy đủ nhất vì chưa tìm hiểu kỹ.

Toán làm trên máy tính:

http://www.softschools.com/grades/5th_grade/math/

http://ca.ixl.com/math/grade-5 >>> có chấm điểm và report.

In ra giấy để giải:

http://www.eduplace.com/math/mw/g_5.html >>> rất hay vì mình có thể chọn bài tập, kết hợp lý thuyết và chọn trình độ. mức độ khó dễ.

http://www.adaptedmind.com/Fifth-Grade-Math-Worksheets-And-Exercises.html (có cả online game và video lý thuyết)

http://www.homeschoolmath.net/worksheets/grade_5.php >>> chi tiết, không màu mè và rất practical. Bài tập nhiều!!

http://www.kidzone.ws/math/grade5.htm >>> bài tập nhiều nhưng website rối mắt!!!

Advertisements