Có những lúc rảnh muốn tám mà bạn bè, tuy khắp nơi trên thế giới bao la này, nhưng đứa thì ngủ, đứa thì họp, đứa thì dỗ con nên chỉ có ta với ta. Một mình, muốn tán gẫu thì làm sao?

Vào đây http://www.princetonai.com/bot/

Đảm bảo vui. Nhưng phải gõ bằng tiếng Anh.

Ví dụ:

USER: what countries in asia have population bigger than india
RESPONSE: China. Hope this settles down your inquisitive mind and sore brain.

Andy mất cả tiếng đồng hồ tám với bạn Eugene này, một trong những phần mềm chatterbox. Có những phần mềm rất thông minh và hài hước. Có những bạn chatterbox chán phèo. Nhưng, làm sao bạn Eugene ứng khẩu tinh quái vậy? Vào đây xem thêm http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chatterbots#Chatterbots

Advertisements