Từ khi tham gia chương trình Gifted, đầu năm học, các bạn được làm một đánh giá về Multiple Intelligences. Sau khi có kết quả, thường sẽ có giải thích và phân tích của giáo viên về cách học nào thích hợp nhất và hướng cải thiện những yếu điểm.

Phân tích này độc lập, không ghi vào bảng điểm. Andy vừa làm đánh giá cho năm nay, em nói là có một số điểm khác hẳn năm ngoái, và em thuộc dạng “rounded”.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cho con của bạn, mời tham khảo trang web này. Đây không phải là tài liệu chính xác kiểu trường bên này sử dụng, nhưng nội dung tương tự như vậy.

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/what.cfm

Muốn test thì vào đây http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/questions/choose_lang.cfm

Advertisements