By: Thomas A. Bass

Về ông Phạm Xuân Ẩn. The Spy Who Loved Us. Vietnam War and Pham Xuan An’s Dangerous Game.

Bản PDF perfectspy

Bản dịch tiếng Việt Điệp-viên-yêu-chúng-ta

Chép từ trang http://www.procontra.asia/

Advertisements