Đây là một số website về mật mã và cách giải mã.

http://rumkin.com/tools/cipher/

http://www.simonsingh.net/The_Black_Chamber/chamberguide.html

http://cryptogram.org/solve_cipher.html

http://mathforum.org/library/topics/cryptography/

Advertisements