the-code-book HOW TO

– MAKE IT

– BREAK IT

– HACK IT

-CRACK IT

by: Simon Singh

Đây là một trong những cuốn căn bản và đầy đủ thông tin nhất về mật mã.

Bạn có thể xem bản pdf ở đây. THE CODE BOOK

Khan Academy có một chương tên là Journey into cryptography rất căn bản, phù hợp cho bạn trẻ nào quan tâm đến mật mã, lịch sử, phân loại và nguyên tắc. www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography 

Advertisements