Đồ chơi mới?

Một số nhận xét rằng bút thần chưa phát huy hết công lực. Hy vọng các mẫu sau này sẽ hoàn chỉnh, ít sai sót hơn.

Advertisements