GoldfinchBy: Donna Tartt

Mình tìm đọc tiểu thuyết này vì nó đang được viết kịch bản chuyển thành phim. Phần phân vai hình như chưa có thông báo chính thức.

Tạm thời mình ghi lại đây bài đánh giá The Goldfinch của Vanity Fair.

http://www.vanityfair.com/culture/2014/07/goldfinch-donna-tartt-literary-criticism

Ghi thêm: đã đọc xong. Sẽ phải đọc lại không vì cốt truyện mà vì văn phong và cách viết.

Riêng đoạn kết của bài review trên The Globe & Mail đọc nghe rất hấp dẫn.

For some of us, our greatest love affairs are with our possessions. Other humans may fail us – they may fail to see us; they may fail to stir us. Certain objects, however, seem as though they were made for us and for us alone. (Certain books seem as though they were written for us.) To capture the sense of an object and its power is a feat, truly. The Goldfinch, then, is a beautiful mediation on the agency of this special, immortal object and its power to inspire in a lost little boy a sense of interconnectedness with the world. “It is a glory and a privilege,” Theo tells us near the novel’s end, “to love what Death doesn’t touch.”

Advertisements