… là lời khuyên các tác giả comic nhắn gửi đến các bạn nhỏ.

Keep drawing là lời của họa sĩ.

Keep learning and coding là lời của programmer.

Ai cũng nhắc “Phải chăm và chịu khó. Làm riết rồi giỏi. Làm riết rồi sẽ thành công”.

Hy vọng 2 bạn nhỏ hiểu.

Lời đề tặng sách của tác giả và họa sĩ cuốn Far Out.

Lời đề tặng sách của tác giả và họa sĩ cuốn Far Out.

Advertisements