Những ngày cuối năm học, các bạn thường gom hết bài vở một năm ở trường mang về nhà cất. Mình thường xem lại từng trang trước khi xếp vào thùng cất. Những thứ đặc biệt như tranh, tượng thì lại tìm chỗ dán lên tường vì một khi cất vào thùng thì không biết bao giờ mới mở ra xem.

Sáng nay thấy bản tự đánh giá Multiple Intelligence của Út.

MI

Giáo viên sử dụng đánh giá này để giúp các bạn tự đánh giá và lập mục tiêu cá nhân. Đây là nhận xét của Út về điểm mạnh IntraPersonal.

MI_1

Và phần cần cố gắng

MI_2

Út muốn làm lại cái test này xem một năm qua, kết quả thay đổi như thế nào.

WordSmart không phình ra mà còn teo lại!!!!

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/index.htm

MI_3

Advertisements